امروز :3 مرداد , 1403

کندلستیک

Belt Hold کمربند

Dark cloud Cover ابر تیره

Piercing Line رسوخ‌گر

Shooting Star ستاره ثاقب

Harami فرزند و مادر (باردار)

مرد دارآویز Hanging Man

چکش معکوس Inverted Hammer

چکش Hammer

دوجی‌‌ Doji

بی سایه سفید White Marubozu

بی سایه مشکی Black Marubozu

Short Days

Long Days

کندل چیست ؟