امروز :8 اسفند , 1402

کندلستیک

Evening Star

Morning Star ستاره صبحگاهی

راهنمای کندلستیک جیبی!

Engulfing پوشا (اینگلفینگ)

Belt Hold کمربند

Dark cloud Cover ابر تیره

Piercing Line رسوخ‌گر

Shooting Star ستاره ثاقب

Harami فرزند و مادر (باردار)

مرد دارآویز Hanging Man

چکش معکوس Inverted Hammer

چکش Hammer

دوجی‌‌ Doji

بی سایه سفید White Marubozu

بی سایه مشکی Black Marubozu

Short Days

Long Days

کندل چیست ؟

نوشته دیگری وجود ندارد